Μάρτιος 2018

Τεμνόμενοι κύκλοι, η κεραμική της Μήλου

Γνωρίζουμε από την παλαιότερη και νεότερη έρευνα πως στον 20ο αιώνα στην Μήλο υπήρχε ένας «λαινάς», ο Δημήτριος Καβαλιέρος που είχε το εργαστήριο του στον Τριοβάσαλο. Η διαδρομή του, αν και μικρή, εφάπτεται με μεγάλα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Ο Δημήτριος υπήρξε για 12 χρόνια στρατιώτης στο βαλκανικό και μικρασιατικό μέτωπο. Μετά την κατάρρευση του μετώπου ξεκίνησε την επιστροφή στο νησί. Βρέθηκε στην Αθήνα και αναζητώντας μια επαγγελματική διέξοδο μαθήτευσε στα αγγειοπλαστεία της πρωτεύουσας. Γυρνώντας ίδρυσε στη Μήλο το μοναδικό γνωστό εργαστήριο κεραμικής. Δούλεψε με τον τοπικό πηλό που είναι εντελώς διαφορετικός από των άλλων Κυκλάδων. Είναι καστανόξανθος, με μικρά εγκλείσματα ασβεστολίθου και χωρίς την χαρακτηριστική στα άλλα κυκλαδονήσια χρυσίζουσα μίκα. Την δουλειά του συνέχισε ο γιος, o Αντώνης, ο οποίος και έκλεισε το εργαστήριο τη δεκαετία του 1960. Θα έλεγε κάποιος πως η νεότερη κεραμική του νησιού είναι σύντομη και χωρίς ενδιαφέρον.
Ωστόσο πρόσφατα εντοπίστηκε και καταγράφηκε ένα μοναδικό υλικό, αρκετές δεκάδες νεότερα κεραμικά που είχαν συλλεχθεί στο Αιγαίο τη δεκαετία του 1830. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και δύο όμοια αγγεία από τη Μήλο, μοναδικά και στο σχήμα και στη διακόσμηση. Όπως φαίνεται και στην εικόνα πρόκειται για σχεδόν κυλινδρικά μόνωτα αγγεία με κυρτή βάση και γραμμική διακόσμηση από λευκό μπαντανά. Η φόρμα τους όπως και η διακόσμηση είναι πρωτόγνωρα στο Αιγαίο. Ποιος έφτιαξε τα μηλιακά κεραμικά των αρχών του 19ου αι.; Μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ποια είναι η σχέση των αγγείων αυτών με την κεραμική του Αντώνη Καβαλιέρου; Πιθανόν καμία καθώς φαίνεται πως κάποια στιγμή στο 19ο αι. η αγγειοπλαστική δραστηριότητα σταμάτησε στη Μήλο και ξεκίνησε ξανά στο μεσοπόλεμο. Το μόνο που συνδέει τους δύο αγγειοπλάστες είναι ο ίδιος πηλός που φαίνεται πως χαρακτηρίζει την κεραμική του νησιού.
Συχνά η νεότερη κεραμική του ελλαδικού χώρου αντιμετωπίζεται ως ομοιογενής, συνεχής και απαράλλακτη στον χρόνο και στον χώρο, τοποθετώντας την σε μια υποτιθέμενη γραμμική συνέχεια από την αρχαιότητα ως σήμερα και σε έναν ενιαίο «Ελληνικό» τόπο. Η έρευνα αποδεικνύει πως πολλές φορές η εικόνα είναι πιο σύνθετη και η κεραμική της Μήλου είναι ένα μικρό τέτοιο παράδειγμα.

Το κείμενο αυτό οφείλεται στην δωρεά από τον Αντώνη Καβαλιέρο στο ΚΜΝΚ του τελευταίου αγγείου που σωζόταν από την παραγωγή του, όπως και στην επιτόπια έρευνα της Πόλυς Σαμανίδου. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
Κείμενο / φωτογραφίες : Νίκος Λιάρος

March 2018

Intersecting Circles, the Pottery of Milos

We know from early and more recent research that in the 20th century there was a potter in Milos, Dimitrios Kavelieros, who had his workshop in the village of Triovasalos. His history, though small, was touched by great events of Greek history. For 12 years Dimitrios had been a soldier on the Balkan and Asia Minor front. After the end of the war he began returning to the island. When in Athens looking for work he studied pottery making in the capital and on returning to the island he set up the only known pottery workshop on Milos. He worked with the local clay which is completely different from the other Cyclades. It is yellowish-brown, with small inclusions of limestone and without the characteristic in other Cycladic islands, golden mica. His work continued with his son, Antonis, who closed the workshop in the 1960s. Someone might say that Milos’ modern pottery is brief and uninteresting.
However, recently a unique material, made up of several dozen modern ceramics that were collected in the Aegean Sea in the 1830s, was discovered and recorded. Among them are two identical pots from Milos, unique in shape and decoration. As shown in the picture, it is an almost cylindrical, single handled pot with a convex base and a linear decoration of white-slip. The form and the decoration are unprecedented in the Aegean. Who made the ceramic pottery of the early 19th century? We will probably never know. And what is the relation of these vessels with the pottery of Antonis Kavelieros? Probably none as it seems that at some point in the 19th century pottery activity stopped on Milos and started again in the mid war. The only thing that connects the two potters is the same clay that seems to characterize the ceramics of the island.
Often, the modern pottery of the Greek peninsula is treated as homogeneous, continuous and unaltered in time and space, placing it in a linear continuation from antiquity to the present and in a uniform “Greek” location. Research indicates that this image is often more complex and the pottery of Milos is a small example of this.

This text was written in view of the donation by Antonis Kavelieros to the CSMC of the last vase saved from his production, as well as to the research by Polly Samanidou. We warmly thank them both.
Text/ Photos : Nikos Liaros
English text editing: Stephanie Samson

Πρώτη φωτογραφία/first photo : Ένα από τα τελευταία αγγεία του Αντώνη Καβαλιέρου, αγγειοπλάστη της Μήλου . One of the last pots of Antonis Cavalieros potter in Milos
Δεύτερη φωτογραφία/ Second photo: Αγγείο από τη Μήλο των αρχών του 19ου αι. Jug from Milos, early 19th c.